Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Platforma Komunikacyjna

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.gmina-skoki.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Platforma Komunikacyjna

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-29.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Mateusz Gawkowski, adres e-mail: m.gawkowski@gmina-skoki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618925825. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Skoki funkcjonuje w jednym budynku przy ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. Budynek składa się z dwuch segmentów A i B. Wykaz adresów, telefonów i e-maili kontaktowych do pracowników Urzędu Miasta i Gminy dostępny jest na stronie internetowej "Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie". W budynku brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Segment A Urzędu Miasta i Gminy Skoki stanowi siedzibę Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz kierownictwa Urzędu; w budynku tym mieszczą się następujące referaty: gospodarki przestrzennej, inwestycji i infrastruktury, referat gospodarki budżetowej, organizacyjny i spraw obywatelskich, oświaty, urząd stanu cywilnego. Dostęp do segmentu A jest utrudniony ze względu na obecność schodów prowadzących do wejścia oraz brak windy czy też podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Na pierwsze piętro budynku prowadzą wyłącznie schody. W pobliżu wejścia znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów, w tym miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. W celu ułatwiania dostępności osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość zorganizowania spotkania z pracownikami Urzędu w segmencie B . Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Segment B Urzędu Miasta i Gminy Skoki obejmuje referat gospodarki komunalnej i rolnictwa, referat ochrony środowiska, zlokalizowana jest tam również sala sesyjna Rady Gminy Skoki. Dostęp do segmentu B jest utrudniony, gdyż do jego pomieszczeń prowadzą wyłącznie schody. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Sala udzielania ślubów mieści się na pl. Powstańców Wielkopolskich 18 w Skokach.

Ułatwienia dostępu: